Categories
SVOGŪNINĖS GĖLĖS TULPĖS

TULPIŲ MULČIAVIMAS

Tulpių laukus bū­tina mulčiuoti, nes dažną žiemą, ypač besniegę, šalčiai gali smarkiai pakenkti svogūnams. Kenkia ir dažni atlydžiai, o po jų sekantys atšalimai, nes tada svo­gūnai išsikilnoja, trūkinėja jų šaknys.

Vytėnų sodininkystės ir daržininkys­tės bandymų stotyje 1973-1975 m. atlikus mulčiavimo bandymus, paaiš­kėjo, kad po šaltos 1974-1975 m. žie­mos, kai sniego danga buvo nestora ir ta pati per atlydžius ištirpdavo, nemul­čiuotoje dirvoje sušąlo 27,4-30,3% , o mulčiuotoje, priklausomai nuo mul­čio rūšies ir storio — 1,7-9,7% . Po minėtos žiemos nemulčiuotame lauke tulpių svogūnų išaugo 40-60% ma­žiau ir jų masė buvo dvigubai mažesnė negu samaninėmis durpėmis 5 cm sluo­ksniu mulčiuotame lauke.

Daug labiau nukentėjo mažieji svogūnai. Šių ban­dymų metu taip pat nustatyta, kad ge­riausias mulčias — samaninės durpės, išbarstytos 5 cm storio sluoksniu (150 t/ha), kurių susiskaidymo laipsnis 15% , drėgnumas — 50% . Tinka ir žemapel­kių durpės, pjuvenos, netinka eglišakės (J. Samsonaitė, 1983).

Tulpių laukai mulčiuojami ir šiltes­nio klimato šalyse: Olandijoje — kom­postu, šiaudais ,arba nendrėmis (7— 10 cm sluoksniu, 7-10 t/ha), Vengri­joje — pjuvenomis, Lenkijoje — sama­ninėmis durpėmis, šiaudais, kompostu, susmulkinta medžių žieve, Vokietijo­je — durpėmis, bitumo emulsija. Mul­čiuotuose laukuose net ir po šiltos žie­mos išauga vešlesni augalai, mažiau būna piktžolių, žemė nepraranda puru­mo ir drėgmės, būna daug geresnis tem­peratūros režimas. Be to, smėlio žemėse mulčias padeda išvengti dirvos ero­zijos.

Kiek blogiau, kad mulčiuotuose lau­kuose tulpės ima dygti šiek tiek vėliau, o žaliuoja ne ilgiau. Nebūtina mulčiuo­ti tų laukų, kuriuose kasmet išberiama nemažai durpių. Tokioje dirvoje svogūnai sodinami 2-3 cm giliau negu įprastai. Mūsų krašte šiaudais nemulčiuojama, tačiau jų kapojai labai tiktų.

Išmaišyti dirvoje jie gerokai pagerina jos poringumą ir padidina organinių medžiagų kiekį. Tulpes geriausia mulčiuoti, kai dirvos paviršius šiek tiek išąla. Mulčiui barstyti mėšlo krautuvais reikia didesnio įšalo. Negresiant pavojui, kad tulpių plotuose isiveis pelės, galima mulčiuoti ir be įšalo.